savings-deposit

    ३१ जानेवारी २०२४ अखेरीलआर्थिक स्थिती

  • भागभांडवल - ७ कोटी ८३ लाख
  • ठेवी - १०३ कोटी २३ लाख
  • कर्ज - ९५ कोटी ७१ लाख
  • निधी - २१ कोटी ४८ लाख
  • गुंतवणूक - ४१ कोटी ४९ लाख