ठेव तारण /मुदत ठेव तारण/दामदुप्पट ठेव तारण/दैनंदिन ठेव तारण कर्ज :

1) वरील ठेवींवरील जमा रकमेच्या 80 टक्के कर्ज अदा केले जाईल.
2) कागदपत्र व जामिनदारांची आवशकता नाही.