अ. क्र. कर्जदार जामिनदार 1 जामिनदार 2
1 फोटो फोटो फोटो
2 ओळखपत्र – पॅन कार्ड/मतदान कार्ड ओळखपत्र – पॅन कार्ड/मतदान कार्ड ओळखपत्र – पॅन कार्ड/मतदान कार्ड
3 रहिवाषी पुरावा –
टेलिफोन बिल/लाईटबिल/ भाडेकरार/रेषनकार्ड/ पासपोर्ट आधारकार्ड अत्यावष्यक
रहिवाषी पुरावा –
टेलिफोन बिल/लाईटबिल/ भाडेकरार/रेषनकार्ड/ पासपोर्ट आधारकार्ड अत्यावष्यक
रहिवाषी पुरावा –
टेलिफोन बिल/लाईटबिल/ भाडेकरार/रेषनकार्ड/ पासपोर्ट आधारकार्ड अत्यावष्यक
4 उत्पन्नाची कागदपत्रे –
अ.नोकरदार असल्यास लगतचे 3 महिन्याचे पगारपत्रक, मागील 3 वर्षाचे फॉर्म नं. 16, आयकर विवरण पत्र झेरॉक्स

ब. व्यावसायिक असल्यास मागील 3 वर्षाचे ताळेबंद व नफा तोटा पत्रकामागील 3 वर्षांचे आयकर विवरण पत्रके व्यवसाय परवाना

क.शेती उत्पन्न बाबत तलाठी उत्पन्न दाखला

उत्पन्नाची कागदपत्रे –
अ. नोकरदार असल्यास लगतचे 3 महिन्याचे पगारपत्रक, मागील 3 वर्षाचे फॉर्म नं. 16, आयकर विवरण पत्र झेरॉक्स

ब. व्यावसायिक असल्यास मागील 3 वर्षाचे ताळेबंद व नफा तोटा पत्रकामागील 3 वर्षांचे आयकर विवरण पत्रके व्यवसाय परवाना

क.शेती उत्पन्न बाबत तलाठी उत्पन्न दाखला

उत्पन्नाची कागदपत्रे –
अ. नोकरदार असल्यास लगतचे 3 महिन्याचे पगारपत्रक, मागील 3 वर्षाचे फॉर्म नं. 16, आयकर विवरण पत्र झेरॉक्स

ब. व्यावसायिक असल्यास मागील 3 वर्षाचे ताळेबंद व नफा तोटा पत्रकामागील 3 वर्षांचे आयकर विवरण पत्रके व्यवसाय परवाना

क.शेती उत्पन्न बाबत तलाठी उत्पन्न दाखला

5 बांधकाम परवाना कोटेषन,
इस्टिमेट,
मंजूर नकाषा,
विकास करारनामा,
बिल्डर/सोसायटी यांची एन.ओ.सी