सोनेतारण कर्ज : दिनांक ०९.०३.२०२१ पासून,

९.५ % : व्हॅल्युएशन ३२,५०० मुदत १२ महिने
१० % : व्हॅल्युएशन 35,००० मुदत ६ महिने
१०.५ % : व्हॅल्युएशन ३७,५०० मुदत ३ महिने

व्याजदर दि. ९ जुलै २०२० पासून

सामान्य कर्ज : १५%

वाहनतारण कर्ज : ९.५% व्याजदर दि. १२/१०/२०२१ पासून

स्थावर मिळकत तारण कर्ज : १३%

घरबांधणी कर्ज : १० लाखांपर्यंत ११% | १० लाखांवर १२%

कॅश क्रेडिट कर्ज : १३%

प्रकल्प कर्ज : १४%

वस्तु तारण कर्ज : १४%

तातडीचे कर्ज : १५%

पगारतारण कर्ज : १३.५%