व्याजदर दि. ९ जुलै २०२० पासून

 आवर्त ठेव

१ ते ३ वर्ष ८ % व्याजदर

 मनीप्लस ठेव

दरमहा भरावयाची रक्कम मुदत जमा रक्कम व्याज मिळणारी रक्कम
११२५ ७२ महिने ८१,००० १९,१२० १,००,१२०

 अमृतकलश ठेव

दरमहा भरावयाची रक्कम मुदत जमा रक्कम व्याज पर्याय एकरक्कमी मिळणारी रक्कम
३५० ६० महिने २१,००० ४,०११ २५,०११
७०० ६० महिने ४२,००० ८,०२३ ५०,०२३
१४०० ६० महिने ८४,००० १६,०४६ १,००,०४६

 मुदत ठेव

मुदत सामान्य नागरिक जेष्ठ नागरिक
३० ते ९० दिवस ५ % ५.५ %
९१ ते १८० दिवस ६ % ६.५ %
१८१ ते ३६४ दिवस ६.५ % ७ %
१ ते २ वर्ष ७.७५% ८.२५%
३६५ ते ७३० दिवस ७.७५% ८.२५%

ठेवी ची मुदत 15 दिवसांपासून सुरू
ठेवींवर कर्ज मिळण्याची सुविधा
मुदतपूर्व ठेव पावती बंद केल्यास झाालेल्या दिवसांच्या चालू व्याजदराच्या 2 टक्के कमी व्याजदराने रक्कम मिळेल
ठेव पावतीची मुदत संपल्यानंतर कमीत कमी 15 दिवस झाले असतील तर बचत ठेवीच्या व्याज दराने जादा दिवसांचे व्याज
अधिक मिळेल.