मासिक ठेव

मुदत सामान्य नागरिक जेष्ठ नागरिक
१ ते २ वर्ष ७.५० % ८ %

मुदत ठेव

मुदत सामान्य नागरिक जेष्ठ नागरिक
३० ते ९० दिवस ५ % ५.५%
९१ ते १८० दिवस ६% ६.५०%
१८१ ते ३६४ दिवस ६.५०% ७ %
१ ते २ वर्ष ७.७५% ८.२५%
३६५ ते ७३० दिवस ७.७५% ८.२५%

ठेवी ची मुदत १५ दिवसांपासून सुरू
ठेवींवर कर्ज मिळण्याची सुविधा
मुदतपूर्व ठेव पावती बंद केल्यास झाालेल्या दिवसांच्या चालू व्याजदराच्या २ टक्के कमी व्याजदराने रक्कम मिळेल
ठेव पावतीची मुदत संपल्यानंतर कमीत कमी १५ दिवस झाले असतील तर बचत ठेवीच्या व्याज दराने जादा दिवसांचे व्याज
अधिक मिळेल.