संपर्क करा

आपल्यासेवेसाठी सद्देव तत्पर

  अधिकारी वर्ग

  मुख्य कार्यालय

  श्री. प्रकाश पवार

  मुख्य व्यवस्थापक
  ८६०५२८६५०७

  मुख्य शाखा

  श्री. राजेश गुरव

  शाखा प्रमुख
  ७८४०९००२००

  पाचवड शाखा

  श्री. साजित मुल्ला

  शाखा प्रमुख
  ७८४०९००३००

  यशवंतनगर शाखा

  श्री. गणेश लाड

  शाखा प्रमुख
  ७८४०९००१००

  शिरवळ शाखा

  श्री. योगेश दाहोत्रे

  शाखा प्रमुख
  ७८४०९००६००

  सातारा शाखा

  श्री. प्रशांत सोनावणे

  शाखा प्रमुख
  ७८४०९००७००

  विस्तारित शाखा

  मुख्य कार्यालय

  ४४२ गणपती आळी,
  ता. वाई जि. सातारा

   २२०२४६/ २२२२४६

  वेळ: सकाळी ९ ते सायं. ९

  यशवंतनगर शाखा

  यशवंतनगर , एम . एस . ई . बी जवळ
  ता. वाई, जि. सातारा

   २२७६५४

  वेळ: सकाळी ९ ते सायं. 6

  पाचवड शाखा

  निकम बिल्डिंग, एस .टी स्टॅन्ड समोर,

  ता. वाई जि. सातारा

   ७८४०७००३००

  वेळ: सकाळी ९ ते सायं. 6